Ako byť mentor?

10. september 2020 – 15. január 2021

Prihláška

Rozvoj praxe mentorovania

Cieľom tréningového programu „Ako byť mentor“ je integrácia predchádzajúcich pracovných a osobných skúsenosti s teoretickými koncepciami a kompetenciami mentorovania. Účastníci budú po jeho absolvovaní schopní viesť proces mentorovania takým spôsobom, aby efektívne rozvíjal vedomosti, schopnosti, zručnosti a postoje mentorovaného študenta. Zároveň si účastníci rozšíria svoje poznatky o teórii a rozvinú komunikačné zručnosti a metodiku potrebnú pre profesionálny rast v oblasti mentorovania. To pomôže obohatiť individuálny model praxe účastníka výcviku a bude viesť rozvoju profesionálnej identity mentora. Tréningový program obsahuje okrem interaktívneho vzdelávania aj hodiny supervízie pre frekventantov vzdelávania a príležitosti aplikovať svoje poznatky na množstvo pracovných kontextov.

Účastníci a lektori

Tento kurz je určený pre interných alebo externých koučov, trénerov, lektorov, konzultantov, supervízorov, ktorí si chcú rozšíriť kompetencie o mentorovanie, psychológov, poradcov, manažérov, pracovníkov oddelenia pre ľudské zdroje, ktorí sa stávajú mentormi pre kolegov a koordinujú či riadia rozvoj v organizáciách. Zároveň je vhodný aj pre vedúcich pracovníkov z radov dobrovoľníctva, verejného alebo súkromného sektora. Lektormi vzdelávacieho programu sú Silvia Gallová PCC a Vladimír Hambálek, supervízorka a mentorka koučov a supervízor pre oblasti psychologického poradenstva, koučovania a organizačného rozvoja. Supervízormi programu sú certifikovaní supervízori koučovania/mentorovania.

Program

Tréningový kurz pozostáva zo štyroch dvojdňových modulov za obdobie jedného roka a systematickej práce medzi stretnutiami.

Prvý modul „Základy praxe mentorovania“

Tento modul vám poskytne dôležité skúsenosti a zručnosti potrebné pre prácu mentora. Predstavíme rolu a kľúčové kompetencie mentora podľa viacerých asociácií mentorov (EMCC, IAM, CIPD), mentorovací cyklus a zarámcujeme mentorovanie v kontinuu iných profesionálnych rozvojových intervencií. Odlíšime mentorovanie od iných nástrojov rozvoja (koučovanie, trénovanie, poradenstvo). Precvičíme kľúčové komunikačné zručnosti v kontexte mentorovania v jednotlivých fázach procesu. V medziobdobí budete aplikovať metódy mentorovania, ako je napríklad pedagogická a odborná diagnostika mentorovaného, vypracovanie osobného profilu a plánu osobného rozvoja. Za pomoci 180 stupňovej spätnej väzby a systematickej reflexie môžete identifikovať oblasti svojho osobného a organizačného rastu.

Druhý modul „Transformačné učenie a rozvoj v dospelosti“

Druhý modul poskytne priestor preskúmať množstvo teórií transformácie a učenia sa v dospelosti, a spôsoby ako tieto koncepcie aplikovať v mentorovaní. Budete vedení ku kritickému mysleniu a lepšiemu uvedomeniu si praktických tém, výziev a problémov pri učení sa a rozvoji dospelých. Zároveň sa budeme venovať skúmaniu procesov, ktoré súvisia s realizáciou mentorovacích programov v rôznych typoch organizácií. V medziobdobí budete reflektovať pripravenosť organizácie a jednotlivcov na zmeny a implementovanie stratégií a postupov mentorovania. Detailne preberieme možnosti evaluácie mentorovania v individuálnom aj organizačnom rámci.

Tretí modul „Tréningové, koučovacie a psychologické dimenzie mentorovania“

V tomto module sa zameriame na to, ako môžu dôležité prístupy ku koučovaniu, psychologickému poradenstvu/psychoterapii, organizačnému poradenstvu a tréningu vplývať a obohatiť mentorovanie. Budeme sa venovať dynamike vzťahu mentor – mentorovaný, vplyvu osobnosti mentora a mentorovaného na proces spolupráce, budeme uvažovať o hraniciach a etických otázkach a budovať povedomie o tom, ako sa tieto idey aplikujú. To následne pomôže identifikovať a vybudovať si svoj vlastný prístup. Po dvojdňovke budete aplikovať mentorovanie pod supervíziou.

Štvrtý modul „Pokročilá prax mentorovania a vytvorenie profesionálneho rámca“

V tomto povinnom module sa budeme venovať rôznym formám pokročilej praxe mentorovania – nevedomej psychodynamike mentora a mentorovaného, zaangažovaniu a odporu, mentorovaniu v skupinách a komplexných systémoch. Prostredníctvom reflexie nahrávok mentorovania a reflexie skupinového procesu preskúmame rôzne úrovne odbornej praxe. Dôraz budeme venovať aj na špecifické otázky spojené s ďalším rozvojom mentora v osobnej aj odbornej oblasti. Budeme skúmať implikácie osobnej pohody, účinnosti seba, motivácie a sebaúcty. Budete diskutovať o tom, ako tie myšlienky súvisia s praxou mentora a zameriame sa na zmeny v self počas procesu mentorovania.

Ako sa program realizuje?

Tréningový program dodržuje princípy Kolbovho cyklu učenia sa dospelých – zážitok/experimentovanie, reflexia osobnej aj skupinovej skúsenosti, teória a prenos do praxe. Pracovať sa bude individuálne aj v skupine. Budete vedení k tomu, aby ste sa stali autonómnym študentom žiakom a zapojili sa do dialógu, ktorý vám pomôže reflektovať a rozvíjať myslenie, zručnosti a postoje efektívneho mentora. Budete mať prístup k vhodným zdrojom, mnohé z nich budú dostupné prostredníctvom virtuálneho prostredia. Učiť sa budete pomocou skupinovej diskusie, individuálneho koučovania a supervízie praxe, pracovných projektov, prípadových štúdií a skúseností lektorov, zážitkových aktivít.

Dátumy stretnutí

1. modul, 10. - 11. septembra, Základy praxe mentorovania
2. modul, 20. - 21. októbra, Transformačné učenie a rozvoj v dospelosti
3. modul, 26. - 27. novembra, Tréningové, koučovacie a psychologické dimenzie mentorovania
4. modul, 14. - 15. januára 2021, Pokročilá prax mentorovania a vytvorenie profesionálneho rámca

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: 1. deň 9:00 – 17:00 a 2. deň 9:00 – 17:00 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Cena: 950 eur do decembra 2019, po decembri 2019 1200 eur

Chcem vedieť ešte viac
Ako byť mentor?

Bratislava, 10. september 2020 – 15. január 2021
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org