Rozvojový program Vedenie virtuálnych tímov

Tímy pracujúce vo virtuálnom prostredí sú moderným javom, ktorý naberá také rozmery, že ho už viac nemožno prehliadať. Prichádzajú nové lídrovské výzvy, ako udržať strategické smerovanie firmy a angažovanosť zamestnancov vo virtuálnom prostredí bez možnosti osobného kontaktu lídra so zamestnancami a ani zamestnacami medzi sebou. Súčasne predstavuje výzvu v nutnosti skombinovať moderné technológie a pomocné online nástroje s vedením ľudí.

Preto sme pre vás pripravili sériu tréningov s cieľom rozvíjať zručnosti vedenia virtuálnych tímov.

Vedenie virtuálnych tímov

4. – 5. jún 2020

Prihláška

Kurz určený prvolíniovým manažérom a team lídrom virtuálnych tímov má za cieľ poskytnúť odpovede nevyhnutné pre riadenie a rozvoj zamestnancov v prostredí, kde nedochádza k osobnému stretnutiu medzi jednotlivými členmi tímu a manažmentom. Riadenie na diaľku kladie na manažéra vysoké nároky, nielen z pohľadu jeho intelektuálnych schopností, ale aj emočnej inteligencie a medzikultúrnej orientácie.

Na tréningu spoznáme spôsoby, ako pracovať vo virtuálnom tíme ako v skutočnej realite. Absolvent tréningu získa kompetencie a postoje virtuálneho prostredia a dokáže vedome pracovať s komunikáciou a priamo, ale s rešpektom viesť členov svojho tímu k výsledkom. Účastníci budú vedieť naplánovať založenie virtuálneho tímu, poznať jednotlivé fázy prechodu „klasického tímu“ na virtuálny, ako aj predvídať a vyhnúť sa známym rizikám pri jeho zakladaní. Čo sa týká mäkkých zručností, absolvent dokáže využívať situačne vhodný leadership prístup vo virtuálnom prostredí, rozumie motivačným „driverom“ jednotlivých členov svojho tímu a tým ich dokáže motivovať k lepším výkonom. So všetkými schopnosťami z tréningu je schopný viesť individuálne a skupinové stretnutia rôznych typov virtuálnych stretnutí na vysokej úrovni, uplatňujúc zručnosti budovania dôvery, hlbokého počúvania, kladenia efektívnych otázok a priameho reflektovania informácií a emócií prebiehajúcich na virtuálnom stretnutí. Zameriame sa aj na samotné riadenie výkonu a budovanie „team spiritu“ v tomto špecifickom pracovnom prostredí.

Miesto konania: Bratislava
Programom sprevádza: Mgr. Silvia Gallová, PCC

Chcem vedieť ešte viac


Vedenie virtuálnych tímov

Bratislava, 4. – 5. jún 2020
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org