Ľudia

Sme profesionáli v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, certifikovaní experti pre oblasť supervízie jednotlivcov aj organizácií, alebo inak povedané ľudia, ktorí sprevádzajú iných ľudí pri riešení ich životných a profesných ťažkostí.

Vladimír Hambálek, Mgr.

EMCC
V praxi od roku 1997. Psychoterapeut a manželský poradca, individuálny aj tímový kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, psychologického poradenstva a koučovania, tréner manažérskych zručností a rodinný mediátor. Koučovanie, mediáciu a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch. Pôsobil ako sociálny pracovník, metodik poradensko-psychologických služieb, v roku 2007 spoluzakladal Coachingplus. V súčasnosti sa venuje najmä rozvoju, vzdelávaniu a supervízii pomáhajúcich profesií. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO), European Mentoring and Coaching Council (EMCC), Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Asociácie manželských a rodinných poradcov a niekoľkých ďalších odborných organizácií.

KONTAKT | vladimir@coachingplus.org | +421 905 323 201

Ivan Valkovič, PhDr.

Psychoterapeut, kouč, supervízor pre oblasť psychologického poradenstva a psychoterapie. Po vysokoškolskom štúdiu psychológie absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii a supervízii. Ďalej sa vzdeláva v metódach organizačného rozvoja a v supervízii. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou Európskou asociáciou pre psychoterapiu. Do roku 2005 bol riaditeľom celoslovenskej siete manželských a rodinných poradí (Centrá poradensko-psychologických služieb) a dodnes je aktívnym supervízorom Asociácie manželských a rodinných poradcov. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, má skúsenosti s assessment centrom. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

KONTAKT | valkovic@coachingplus.org | +421 903 722 874

Zuzana Zimová, Mgr.

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku, ďalej sa kontinuálne vzdelávala v psychoterapii: skupinová psychodynamická psychoterapia, katatýmno-imaginatívna psychoterapia, dyadická vývinová terapia vzťahovej väzby. Má absolvovaný akreditovaný výcvik v supervízii v ASSP. Teoreticky aj prakticky sa špecializuje sa na témy vzťahovej väzby v rodinnom aj inštitucionálnom kontexte. Pracovala ako riaditeľka v Pedagogicko-psychologickej poradni a Centra výchovnej psychologickej prevencie, v občianskom združení Návrat, aj ako supervízorka a metodička poradensko-psychologických služieb a odborných zamestnancov detských domovov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

KONTAKT | zuzana@zuzanazimova.sk | +421 907 270 550

Lenka Uherová, Mgr.

Vo svojej praxi sa opiera o aplikovanú pozitívnu psychológiu, a humanistický prístup (PCA). Klientov sprevádza v sebapoznaní a pomáha im nájsť v sebe dlho nevyužívané schopnosti a zručnosti, ktorými následne dokážu zlepšiť kvalitu svojho života. Pracuje s jednotlivcami v rôznych životných situáciách a s rôznymi osobnými ťažkosťami. Poskytuje tiež rodinné a párové poradenstvo, ako aj emočné podporné sedenia pre deti a čerstvých rodičov. Vedie tiež sebarozvojové skupiny a skupiny zamerané na tréning efektívnej komunikácie vo vzťahoch. Má dlhoročné skúsenosti s aplikáciou a poskytovaním EAP služieb pre korporátne spoločnosti na Slovensku, v Bulharsku, Českej Republike, Poľsku, Maďarsku, Belgicku a Luxembursku. V súčasnosti tiež spolupracuje s viacerými neziskovými organizáciami , pre podporu a skvalitnenie života ľudí s vážnymi a neliečiteľnými ochoreniami.

KONTAKT | lenka.uherova@yahoo.com | +421 948 102 817

Silvia Gallová, Mgr., MCC

EMCC
Koučka, mentorka koučov, trénerka, mediátorka, supervízorka koučov a vzdelávacích a manažérskych profesií. Po štúdiu žurnalistiky absolvovala nadstavbové štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie, výcviky v oblasti koučingu, mediácie, vzdelávania dospelých, agilného leadershipu, manažmentu a supervízie koučov. Je držiteľkou Diploma in Business Coaching a Diploma in Coaching Supervision. Má sedem rokov skúsenosti v manažmente, od roku 2014 pôsobí prevažne v korporátnom prostredí. Špecializuje sa na rozvoj koučovacích, komunikačných a leadership zručností, L&D stratégie a na koučovanie v organizáciách. Téme vzdelávania a rozvoja lídrov v kontexte virtuálneho pracovného prostredia sa venuje aj na akademickej pôde na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Prahe.

KONTAKT | gallova@gmail.com | +421 905 769 931

Jozef Stopka, Ing., PCC

Po vysokoškolskom štúdiu na Vysoká Škole Ekonomickej - Fakulta Riadenia, Bratislava pracoval v oblasti marketingu a riadenia ľudí. Bol programovým riaditeľom Rádia Forte a A&R (artist and repertoir) director a Marketing director v hudobnom vydavateľstve Universal Music. Po ukončení manažérskej praxe sa venoval rozvoju komunikačných a interpersonálnych zručností obchodníkov, manažérov a koučovaniu popredných umelcov v Československu. Ďalej sa vzdelával v oblasti rozvoja ľudí. Spĺňa kritériá profesionálneho certifikovaného kouča (PCC) medzinárodnej federácie koučov (ICF), je certifikovaný majster praktikant neurolingvistického programovania (akreditovaný American Union of NLP) a mediátor (Slovenská spoločnosť pre mediáciu). Hovorí anglicky a pasívne nemecky.

KONTAKT | stopka@blowback.sk

Mgr. Marta Špaleková

Vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukončený supervízny výcvik (2008), psychoterapeutický výcvik - prístup zameraný na človeka (2009), výcvik v motivačných rozhovoroch (2010) a arteterapeutický výcvik (2011, 2014). V praxi je od roku 1998, pracovala ako terénny sociálny pracovník s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. Neskôr sa venovala práci v terapeutickej komunite s dospelými a mladistvými drogovo závislými a ich rodinnými príslušníkmi. Niekoľko rokov pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UK, Katedre sociálnej práce. Necelé tri roky pracovala v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.

KONTAKT | spalekova.marta@gmail.com