Pomoc a vzťah – Dynamika vzťahovej väzby v pomáhajúcich profesiách

Workshop s Unou McCluskey

1. – 2. jún 2021

Prihláška

Coachingplus v roku 2021 pre vás pripravilo unikátnu možnosť zúčastniť sa dvojdňového workshopu s britskou lektorkou Unou McCluskey.

Zámer workshopu

Zámerom workshopu je predstaviť dynamiku vzťahovej väzby a to, ako sa prejavuje u pomáhajúcich odborníkov/čiek vo vzťahu s klientmi/kami (pacientmi/kami, užívateľmi/kami služieb...). Workshop ponúkne účastníkom/čkám možnosť preskúmať to, ako sú ich vnútorné pracovné modely a na ne naviazané väzobné správanie v interakcii s modelmi vzťahovej väzby ich klientov/tiek a aký dopad má táto interakcia na rozvíjajúci sa pomáhajúci vzťah, jeho dynamiku, možnosti a limity.

Ciele worshopu

Na konci workshopu budú účastníci/čky:

  • Rozumieť významu vzťahovej väzby a jej dynamike v pomáhajúcich vzťahoch
  • Poznať dynamiku vzťahovej väzby v dospelom živote
  • Chápať možnosti praktického využitia teórie vzťahovej väzby v interakciách s klientmi/kami (pacientmi/kami, užívateľmi/kami služieb)
  • Vedieť aplikovať vzťahové zručnosti v dyáde pomáhajúci odborník/čka – klient/ka, ktoré pomáhajú mentalizácii a dyadickej regulácii afektu
  • Poznať to, ako sa vnútorný pracovný všetkých zúčastnených model zrkadlí v pomáhajúcom vzťahu
  • Poznať špecifiká modelu empatického vyladenia korigovaného cieľom (Goal-Corrected Empathic Attunement), ktorý Una McCluskey vytvorila na základe dynamiky vzťahovej väzby v pomáhajúcich vzťahoch
  • Vedieť primerane a efektívne reagovať na rôzne prejavy správania pri jednotlivých typoch vzťahovej väzby u detí, dospelých aj dospievajúcich

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií.

Kto je Una McCluskey?

Po odbornom výcviku v sociálnej práci na univerzite v Edinburghu začiatkom päť rokov pracovala na inovatívnom oddelení detskej a rodinnej psychiatrie, kde skúmala významné prepojenie medzi funkčnými a dysfunkčnými vzťahmi v rodinách s otázkami chudoby, zdravia, kognitívneho a emocionálneho vývinu a pohody. Pracovala na prvom detskom a adolescentnom psychiatrickom oddelení v Spojenom kráľovstve, ktoré zapájalo celú rodinu do práce na dynamike ich vzťahov a ich vplyvu na vývin osobnej a sociálnej kompetencie všetkých členov rodiny. Podieľala sa na vzniku britskej Asociácie rodinnej terapie (Family Therapy Association) a mnoho rokov tam bola v riadiacich pozíciách. V 70tich rokoch absolvovala a následne viedla výcvik v Analytickej skupinovej práci s JD Sutherlandom a Megan Browneovou, na Škótskom inštitúte ľudských vzťahov (Scottish Institute of Human Relations). Individuálny psychoanalytický výcvik absolvovala v tradícii objektových vzťahov a bola kolegyňou významných psychoanalytikov svojej doby (Guntrip, Fairbain). V 1980-tych rokoch bola členom personálu na Tavistockých kurzov rozvoja vzťahov v skupinách a v manažmente (Tavistock Management Consultancy). Tieto kurzy boli určené pre manažérov v podnikoch ako napríklad Lever Bros a ICI, ako aj NHS, miestne úrady a dobrovoľnícke služby. V 1990-tych rokoch absolvovala rozsiahly výcvik v skupinovej psychoterapii zameranej na systémy (Systems Centred Group Psychotherapy, SCT) a získala prvú licenciu v tejto metóde v Európe. Neskôr sa jej vzdala, pretože si uvedomila teoretické a metodologické konflikty medzi ponúkaným spôsobom práce SCT a prácou na základe vzťahovej väzby, ktorú vypracovávala. Začiatkom tohto milénia, na základe dlhodobého výskumu, vypracovala vlastnú teóriu interakcie v psychoterapii – koncept empatického vyladenia korigovaného cieľom.

O čom je model empatického vyladenia korigovaného cieľom
(Goal-Corrected Empathic Attunement, GCEA)?

Autorka, v spolupráci s Dorothy Heardovou a Dr. Brian Lakeom (kolegami Mary Ainsworthovej) identifikovala päť typických vzorcov správania pri vyhľadávaní starostlivosti a päť typických reakcií pri poskytovaní starostlivosti, z čoho vzniklo deväť rôznych vzorcov interakcie medzi profesionálnym opatrovateľom a človekom ktorý starostlivosť hľadá. Každý z nich prezentuje odlišné životné afekty. Dva z týchto vzorcov interakcie sú efektívne z hľadiska poskytovania podmienok explorácie a optimálneho vývinu a sedem ich je inhibičných. Tieto vzorce sa zakladajú na téze, že správanie vzťahovej väzby je korigované cieľom. Efektívne správanie profesionálnov, ktorí poskytujú starostlivosť a pomáhajúci vzťah sa zakladá na procese interakcie, ktorý som nazvala empatické vyladenie korigované cieľom (Goal-Corrected Empathic Attunement, GCEA). Tieto vzorce interakcie v pomáhajúcich vzťahoch rozpracovala v knihe: To Be Met as a Person: The dyamics of attachment in professional encounters (Spoznať človeka; dynamika vzťahovej väzby v profesionálnych stretnutiach), ktorá vyšla vo vydavateľstve Karnac v roku 2005 a ďalej ich rozvíjala v knihe ‘Attachment Therapy with Adolescents and Adults: Theory and Practice post Bowlby. (Terapia vzťahovej väzby u adolescentov a dospelých; teória a prax po Bowlbym), ktorá vyšla v roku 2009. Túto knihu napísala spoločne s Dr. Dorothy Heardovou a nebohým Dr. Brianom Lakeom. Na základe vlastnej práce o interakcii v profesionálnych vzťahoch opatery a Zdieľania exploračných záujmov na základe teórie vzťahovej väzby (Theory of Attachment Based Exploratory Interest Sharing; TABEIS), ktoré vypracovala Dorothy Heardová a Brian Lake, vytvorila Una McCluskey:

  • Model individuálnej a skupinovej psychoterapie skúmajúci Dynamiku vzťahovej väzby v dospelosti (‘The Dynamics of Attachment in Adult Life’ TM ) pre profesionálov, ktorí si vytvárajú pomáhajúce vzťahy a poskytujú starostlivosť nazvaný Cieľom korigovaná exploračná psychoterapia (‘Goal-Corrected Exploratory Psychotherapy’ TM)
  • Výcvikový program pre tých, čo sa chcú naučiť, ako používať tento model vo svojej práci s klientmi
  • Výskumný program, ktorý je určený na hodnotenie efektivity tohto modelu

Workshop bude úvodom do problematiky a v prípade záujmu naň bude nadväzovať ďalšie špecifické vzdelávanie pre pomáhajúcich odborníkov v oblasti.

Organizačné informácie

Workshop sa bude konať v Bratislave, 1. – 2. júna 2021. Miesto bude spresnené podľa počtu účastníkov. Bude tlmočený do slovenčiny a vedený, v rámci možností, interaktívnym spôsobom. Cena workshopu je 240 eur. Pri zaplatení do konca apríla 2021 je zľava 30 eur.

Chcem vedieť ešte viac


Pomoc a vzťah – Dynamika vzťahovej väzby v pomáhajúcich profesiách

Workshop s Unou McCluskey
Bratislava, 1. – 2. jún 2021
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
Telefón: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org